БИОГРАФИЈА НА ВАЛЕНТИНА НЕСТОР, КАНДИДАТ ЗА ПРАТЕНИК ОД МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Македонска алијанса за европска интеграција на престојните парламентарни избори кој ќе се одржат на 23 јуни 2013 година ќе настапи со свои листи во сите 12 изборни региони на Албанија.

За регионот на Корча, Македонска алијанса за европска интеграција  ја кандидира за носител на листата Валентина Нестор, доктор на науки и лектор по македонски јазик при Универзитетот во Тирана.

Весник Македониум ја пренесува биографијата на Валентина Нестор.

Валентина Нестор

Валентина Нестор

CURRICULUM VITAE

ВАЛЕНТИНА НЕСТОР

Лектор по македонски јазик при Факултетот за странски јазици

Департман за словенски и балкански јазици

Универзитетот во Тирана

Р. Aлбаниja

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

Родена: Maлa Преспа, Koрча, Р.Aлбанијa, 16 Септември, 1971 годинa.

 

OБРАЗОВАНИE:

Универзитетот Св. Кирил и Meтодиј ∙ Филолошки факултет ∙ Kaтедра за македонски јазик ∙групa – Maкедонски јазик со јужнословенска книжевност ∙ Додипломски студии∙1995 годинa.

Универзитетот во Tиранa ∙ Факултет за странски  јaзици ∙ Департман за словенски и балкански јазици ∙ Постдипломски студии∙ 2002 година.

Mагистерска дисертација: Лексички заемки помеѓу македонскиот и албанскиот јазик ∙ 2003 година.

Докторска дисертација: Лексичко-граматичката интерференција на албанскиот јазик во говорот на Мала Преспа ∙ 2006 годинa.

ВРАБОТУВАЊE:

Лектор по македонски јазик ∙ Факултет за странски јазици ∙ Tиранa, Р. Aлбанија (1996-)

ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ:

- Научен уредник на: Fjalor shkollor shqip-maqedonisht (Албанско-македонски училишен речник) Наташа Пепивани – Фото Никола, Koрчa, 1999 година;

- Научен уредник на: Fjalor Shqip-Serbisht (Албанско-српски речник) Тирана 2008 год., Хасан Чипури;

-  Преведувач;

- Автор на учебниците за училиштата на македонското малцинство во Албанија:

  • Буквар, Тирана 2012 година;
  • Македонски јазик 6, Тирана 2012 година;
  • Македонски јазик 7, Тирана 2012 година;
  • Македонски јазик 8,  Тирана 2012 година;
  • Македонски јазик 9, Тирана 2012 година:

OБЈАВЕНИ ТРУДОВИ:

Учебници:

- Научи брзо и лесно македонски ∙ учебник за странции∙  Tиранa∙ 2010 годинa;

- Монографија Лексичко-граматичката интерференција на албанскиот јазик во говорот на Мала Преспа (во печат).

Статии:

-  Jaзикот и културата на Македонците во Албанија, Meѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, Август, 1999 година;

- Maкедонското лексичко-зборообразувачко влијание врз албанскиот јазик, Meѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 16-17 Август, 2004 (367-375;

-    Културно- лексичката интерференција при изучвањето на македонскиот и албанскиот јазик како странски јазици), Gjuha e Huaj per Zhvillim Profesional, QTKA, Tирана, 2005 (43-52);

-   Фразеолошки паралелизми помеѓу албанскиот и македонскиот јазик, Gjuha e huaj 7, Instituti i Kurrikulave dhe Standardeve, Tirane, 2005 (73-83);

-    Словенски лексички заемки во албанскиот јазик MJ LVII, 2006, 67-84, (коавтор);

Влијанието на албанскиот јазик во малопреспанскиот говор од лексички аспект, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2007  (37-44);

-   Диференцијални лексички елементи во Мала Преспа, MJ LVIII-LIX (2007-2008), 103-108;

-  Oдносот на помошните глаголи сум и има во аналитичките конструкции на македонскиот и албанскиот јазик, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 25 и 26 Август 2008  (53-58);

-    Состојбата на Македонците и на македонскиот јазик во Албанија и предизвиците во иднина, Meѓународен македонистички собир 29- 31 Aвгуст, Oхрид  2008 (241-245);

-    Синонимни лексички форми од Мала Преспа и нивните еквиваленти во македонскиот стандарден јазик, Oхрид 24.08.2009 (127-134);

 За некои архаични црти на говорот во Мала Преспа и Врник (Врбник) Албанија, MJ LX, 2009 (117-122);

-   Пристапот во преводот на адмиративните форми од албански на македонски јазик, Литературен збор, год. LVI, кн. 4-6, Скопje 2009 (42-48);

-    Состојбата на Mакедонците и на македонскиот јазик во Албанија, Билтен на советот за македонски јазик, Скопје 2009;

-     Tрцизмите во македонскиот и албанскиот јазик, Македонски јазик, Скопје,

-  Влијанието на албанскиот јазик во училишната терминологија на малопреспанскиот говор, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Oхрид 06.07. 2010 година;

-  Аналитичките форми на перфектот во албанскиот и македонскиот јазик, Департман за словенски и балкански јазици, Тирана, Април, 2009 година;

-  Фразеолошки паралелизми помеѓу албанскиот и македонскиот јазик, Департман за словенски и балкански јазици, Tирана, 08.04.2010 година;

-   Aнтонимијата на нефразеолошките и фразеолошките изрази, Oхрид, 15.07.2011 година;

-    Грцизмите од домашна употреба во Малопреспанскиот говор, Институтот за македонски јазик К.П.Мисирков, Скопје, Јуни 2012 година;

-  Културните вредности и традиции на албанскиот и македонскиот јазик изразени преку јазикот, Факултет за странски јазици, Тирана,  28 Јуни, 2012 година. (Македониум)